ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το παρόν κείμενο ως σκοπό έχει να περιγράψει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε συμμετέχων στο συνέδριο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» (εφεξής Συνέδριο), πριν υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής του. Η ενημέρωση αυτή είναι αναγκαία, καθώς η υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία από πλευράς διοργανωτή, προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Οι πληροφορίες αυτές δίνονται σε εκπλήρωση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και παρέχονται σε όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή μορφή.

● Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΝΠΔΔ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΟΠΑ), με έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ.76, εκπροσωπούμενο για τους σκοπούς του παρόντος από τη διοργανωτική αρχή του Συνεδρίου, ήτοι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, τηλ. +30 210 8203129, 8203139, email επικοινωνίας: dmst@aueb.gr

● Ποιος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων;
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΟΠΑ είναι η Μαρία Αντωνοπούλου, τηλ.: 2108203135, email: dpo@aueb.gr, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

● Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποια η νομική βάση αυτής;
Κύριος σκοπός για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η δυνατότητα συμμετοχής σας στο Συνέδριο. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται δια της συμπλήρωσης της Φόρμας Εγγραφής στο Συνέδριο και τηρούνται για το σκοπό της εκπλήρωσης του ως άνω σκοπού. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β΄ ΓΚΠΔ)

Πρόσθετος σκοπός για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η διαβίβαση αυτών σε χορηγούς του Συνεδρίου, προκειμένου αυτοί να αποστείλουν προϊόντα ή/και προωθητικό υλικό στους συμμετέχοντες. Ο σκοπός αυτός είναι απολύτως διακριτός και αυτοτελής του κύριου σκοπού, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει αποδεκτός από εσάς.

Πρόσθετος σκοπός επίσης είναι η δυνατότητα επικοινωνίας των διοργανωτών του Συνεδρίου με εσάς, προκειμένου να ενημερώνεστε για μελλοντικές δράσεις ή διοργανώσεις μας.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1α΄ ΓΚΠΔ), η οποία θα ζητηθεί με τρόπο διακριτό.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να συναινέσετε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από εμάς ή στο να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας στους Χορηγούς.

● Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου εάν για οποιονδήποτε λόγο το μετανιώσω;
Ασφαλώς. Η συγκατάθεση που θα δώσετε ανακαλείται ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, από την ίδια ημέρα που θα υποβάλλετε τη Φόρμα Εγγραφής, μέχρι οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσετε εσείς.
Προσοχή όμως στο εξής: Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν μπορεί να ανατρέψει την επεξεργασία δεδομένων που έχει γίνει μέχρι τότε.

● Ποιοι θα είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μου;
Κατ’αρχήν τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλλετε θα τύχουν επεξεργασίας από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου.
Τα δεδομένα σας αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες (ενδ. χορηγούς), εκτός εάν παράσχετε την ειδικώς ζητηθείσα συγκατάθεσή σας προς αυτό και σύμφωνα με τους όρους που αναλύθηκαν ανωτέρω.

● Για πόσο χρόνο θα τηρηθούν τα δεδομένα μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο θα διαγραφεί.

● Ποια δικαιώματα έχω;
Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ανάλογα με τον τρόπο που μπορούν αυτά να ικανοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd
Όπως προαναφέρθηκε, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, ενώ έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi